Териториален празник за общността на МИГ „Костинброд - Своге“ в гр. Костинброд

16/11/2020

Цялостна подготовка и организация на първи териториален празник на МИГ „Костинброд - Своге, в гр. Костинброд, включващ в рамките на два дни, изложение за възможностите за туризъм на територията на МИГ „Костинброд - Своге, открит тематичен форум „Стратегията на МИГ „Костинброд - Своге“ с фокус към младите хора от територията и възможностите за развитие на туризма, обмен на идеи и добри практики”, празничен концерт МИГ „Костинброд - Своге“ пее и танцува“. Изготвяне на информационни и печатни материали. Орагнизиране на приключенска игра за деца „Лов на съкровища“, с търсене на местно съкровище, свързано с решаване на загадки, познаване на местни забележителности и история.

Събитието се организира във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-28/13.04.2018 Г., финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г.